Day 1 ... Sunday, Latin Influence

Day 2 ... Monday, Rhythm & Blues

Day 3 ... Tuesday, Slow Drag

Day 4 ... Wednesday, no Workshops

Day 5 ... Thursday, Charleston

Day 6 ... Friday, Bebop